ข้อสอบโอเน็ต ปี 56 ม. 3

การวิเคราะห์ O-1 การวิเคราะห์ O-2 การวิเคราะห์ O-3 การวิเคราะห์ O-4 การวิเคราะห์ O-5 การวิเคราะห์ O-6 การวิเคราะห์ O-7 การวิเคราะห์ O-8 การวิเคราะห์ O-9 การวิเคราะห์ O-10 การวิเคราะห์ O-11 การวิเคราะห์ O-12 การวิเคราะห์ O-13 การวิเคราะห์ O-14 การวิเคราะห์ O-15 การวิเคราะห์ O-16 การวิเคราะห์ O-17 การวิเคราะห์ O-18 การวิเคราะห์ O-19

โฆษณา

ข้อสอบโอเน็ต ปี 55 ม. 3

การวิเคราะห์ข้อสอบ O-1 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-2 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-3 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-4 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-5 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-6 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-7 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-8 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-9 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-10 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-11 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-12 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-13 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-14 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-15 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-16 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-17 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-18 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-19 การวิเคราะห์ข้อสอบ O-20

ข้อสอบเก็บคะแนนม.6 ปี2556 ชุดที่ 2

21 22 23 24 25

ข้อสอบเก็บคะแนนม.6 ปี2556 ชุดที่ 1

11 12 13 14 15

ข้อสอบเก็บคะแนนม.6 ปี2556 ชุดที่ 3

1 2 3 4 5

ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 2

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 1

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ประวัติครูเพ็ญวดี

ประวัติครูเพ็ญวดี-1

ประวัติครูเพ็ญวดี-2

แบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียน O-NET ม.6 ปี 2556

แบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียน O-NET ม.6  ปี  2556

20

21

22

23

24

 

ส่วนที่ 2 :

41.  แบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตอบถูกครบ 3 หมวด ได้ 1 คะแนน

ตัวอย่าง

โจทย์กำหนดให้เลือกตัวเลือกจากหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดกิจกรรม และหมวดชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ตามลาดับ ซึ่งหากผู้สอบต้องการเลือกงาน

ประดิษฐ์กระทง (หมายเลข 1) โดยเลือกกิจกรรมอธิษฐาน (หมายเลข 7) และเลือกชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ คือ ใบตอง เข็ม ด้าย (หมายเลข 0) ผู้สอบจะต้องกรอกรหัสคำตอบ 1 7 0 ลงในช่องว่างที่กำหนดให้

25

42.  จงเลือกข้อความที่กำหนดให้แล้วเขียนตัวเลขหน้าข้อความเติมลงในผังงานการตรวจสุขภาพให้ถูกต้องและ สมบูรณ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตอบถูก คาตอบละ 1 คะแนน

26

27

วิดีโอรางวัลของครู